Kurumsal


PEKDEMİR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

Pekdemir İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Pekdemir İnşaat”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; Pekdemir İnşaat tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılabilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası, akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi, iş birimleri arasında koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, bilişim sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması, veri sahibi lehine olan etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi, talep ve soruların cevaplanması, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası, Şirket ile iş ilişkisi içindeki kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini kapsamında ya da kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirilme amacıyla sınırlı olarak işlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilecek, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; satın alınan ve kullanılan ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları, yurt içi ve yurt dışında fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem fiziki hem dijital ortamda muhafaza altında tutulması, sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanması için altyapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçiler ve alt yükleniciler, yetkili kılınan vekil veya temsilciler, dayanıklı tüketim, telekomünikasyon, sigorta, finans, insan kaynakları, eğitim, danışmanlık, kurye taşıma ve arşiv sektörlerinde hizmet sunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler, finans, sigorta ve aracılık hizmetleri acente ve şirketleri ile kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Bu gibi çeşitli yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4. Maddesinde öngörülen açık rıza temini suretiyle veya KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerindeki durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenmektedir.

d)Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Pekdemir İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:108 İzmit/Kocaeli

0262 321 42 22

www.pekdemirinsaat.com

*İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 01.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.